گریز از میانمیایگی آرزوی بزرگی است؟
از هر دری سخنی