بیوتتیفل مایند 1

یادم رفته بود که من باید هر فیلمی رو (حداقل برای اولین بار) تنهایی ببینم. اصلا دلم نمی‌خواد هر کسی ببینه که من برای معمولی‌ترین چیزا اشکم سرازیر میشه!!!

 

*: یادم باشه که یه وقت وسوسه نشم، برای نمایش فیلم بمونم!

 

** Alicia: I need to believe that some thing extraordinary is possible.

**Nash: As you will find in multivariable calculus, there is often a number of solutions for given problem.

/ 0 نظر / 20 بازدید